Betingelser

Priser og betalingsbetingelsercircle_betingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rente-tillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG Media kræve, at annoncen betales forud.

Reklamation
DG Media eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være DG Media i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning.

Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl, uden at DG Media modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG Media eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG Media senest 5 hverdage før bestillingsfristen. På www.dgmedia.dk kan de til enhver tid gældende bestillingsfrister findes. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med DG Media.

I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller anden annoncering, vil den for meget givne rabat efterfaktureres.

Øvrige bestemmelser
DG Media forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet ”annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Der tages forbehold for trykfejl.

Terms and conditions

Prices and terms of paymentcircle_termsandconditions
All prices mentioned are excl. tax. Every advertisement is billed right after the date of publishing/the campaign start. The deadline for payment is 30 days after the date of publishing/the campaign start. In case the deadline for payment is exceeded, an additional cost of 2% pr. started month will occur. In certain cases, DG Media can demand that the advertisement is prepaid.

Complaints
DG Media and the publisher are not accountable for errors in advertisements that are booked in agreement with the advertiser’s conditions. This is also valid for material received from other media, material not in agreement with the technical data, or in cases where the deadline for material is exceeded.

In case of misprint, wrong sizes, dates etc. for which the advertiser or bureau is not responsible, there will be a reduction estimated by DG Media, which cannot exceed the cost of the advertisement and insertion in the media. Complaints due to misprint, wrong colors etc. must be received by DG Media no later than 5 days after the insertion of the advertisement.

Should an advertisement be inserted more than once with the same error without DG Media receiving a complaint, only the fi rst insert is subject to a possible discount. In case of incorrect, delayed or missing inserts, DG Media/publisher cannot be held responsible for compensation claims.

Cancellation
Cancellation of an order must happen by writing to DG Media no later than 5 working days prior to the deadline for ordering. All deadlines can be found at www.dgmedia.dk. Advertisements, for which special placements are ordered, cannot be cancelled without prior agreement with DG Media.

In case of cancellation, any discount given in conjunction with previous or other advertising, will be adjusted and reduced accordingly on the following invoice.

Other terms
DG Media reserves the right to reject advertisements that go against the publisher’s interests or current rules and regulations. Advertisement orders which contain conditions of referrals through text will be rejected. Any advertisement which can be mistaken for editorial content must, at the advertiser’s expense, be supplied with the word ”advertisement” directly above a line stretching the full width of the advertisement.

Medieoversigt